Leveret af Google OversætOversæt


Vedtægterne hos Copenhagen Cheerleaders
2016.09.01

Navn/ hjemsted

Foreningens navn er Copenhagen cheerleaders og har hjemsted i Gentofte kommune.

Copenhagen Cheerleaders er medlem af DAFF.

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands, uanset om formanden er bosiddende i en anden kommune end Gentofte

 

Formål

Foreningens formål er:

At udøve cheerleading på alle niveauer og i alle aldre. Foreningen ønsker

At bidrage aktivt til kendskabet af sporten og fremme den positive energi.

At opbygge og opretholde et godt sammenhold og samarbejde gennem foreningsliv og sport.


Medlemmer

Foreningen er åben for alle interesserede. Indmeldelse sker skriftligt til foreningens kasserer via internettet.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til udgangen af en måned.

Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.


Kontingent
Kontingent fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.

Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen

Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.


Udelukkelse

Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 1 mdr. efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt.

 

Foreningens Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 3 og max. 9 personer, der vælges for en 2 årig periode på generalforsamlingen.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Generalforsamlingen vælger for en 2-årig periode to suppleanter, der afgår skiftevis.

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden, er til stede.

For at kunne opnå valg til bestyrelsen, skal medlemmet være fyldt 15 år. Dog skal mindst formand og kasserer være myndige.

Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.


Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret fra 1. januar til 31. december.


Revision

Regnskabet revideres af bestyrelsesvalgte revisorer. Der vælges for 2 år ad gangen


Tegning og hæftelse

Foreningen kan tegnes af kasseren alene.Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt låneoptagelse på mere end 150.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

Adgang til generalforsamling gives kun til aktive medlemmer af Copenhagen cheerleaders, samt forældre til medlemmer under 18 år.

Genralforsamlingen bekendtgøres pr. mail. samt ved opslag i lukket facebookgruppe.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer der endnu ikke er fyldt 14 år samt forældre til medlemmer i restance har ikke stemmeret til generalforsamlingen.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftlig, når mindst 10 % af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver det.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer er for forslaget.Du finder os her

Copenhagen Cheerleaders Gentofte info@copenhagencheer.dk Telefon: 20 33 50 31 CVR nr.: 35766367

Træningssted

Alle hold træner fast på Skovgårdsskolen, Skovgårdsvej 56, 2920 Charlottenlund

Facebook

facebook.com/CopenhagenCheerleaders